Vi ste ovde

Sadržaj

Automatizacija procesa

U analogno doba, za prijem materijala u štampariji bilo je zaduženo odgovorno lice čija obaveza je između ostalog trebalo da bude da pregleda rukopis, sortira i obeleži fotografije, proveri kvalitet i obeleži veličinu slajdova za skeniranje.

Danas se materijal donosi uglavnom u digitalnoj formi.

Razvojem i napretkom računara priprema za štampu se izmestila iz štamparija tako da danas naručioci koriste Portable Document Format PDF za razmenu dokumenata.

Pretpostavka da je sadržaj koji se u elektronskom formatu predaje štampariji bez greške, nije ispravna. Takav dokument može da bude u obliku koji nije prilagođen za štampu. Slike mogu biti u pogrešnom kolornom prostoru, rezolucija slika može da bude neodgovarajuća. 

Automatizacija procesa skraćuje vreme i mogućnost greške omogućava nesmetan prijem poslova 24 časa. 

Kontekst kolona